• DATOS DA ENTIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro de Cooperativas de Galicia, folla de inscrición número 384- SCT, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

C.I.F.: F94090792

Domicilio social: RÚA MARQUÉS DE VALLADARES 14, 2º, OFICINAS 4-5, 36201 – VIGO (PONTEVEDRA)

Teléfono: 681608386

Correo electrónico a efectos de comunicación: nosaenerxia@nosaenerxia.gal

Dominio WEB: www.nosaenerxia.gal

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

  • CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.nosaenerxia.gal (en diante, A WEB), do que é titular NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA.

A navegación pola web de NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

  • POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.
NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

  • USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies, onde se solicitará información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de maneira clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou deshabilitarlas, consulte nosa política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

  • PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.

  • PORTAL DE TRANSPARENCIA

A través da información publicada no portal de transparencia, esta organización tende de forma periódica e actualizada o principio de publicidade activa establecido pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, cos mecanismos adecuados para facilitar a accesibilidade, a interoperabilidade, a calidade e a reutilización da información, así como a súa identificación e localización.

  • RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio social do responsable do sitio web.

No caso de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inexigible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexigibilidad ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inexigibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, a empresa procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.